Inspection Work [ งานรับรองระบบวิศวกรรม หม้อไอน้ำ / เครน / ระบบทำความเย็น ]

งานตรวจรับรองระบบ

ปัจจุบันได้มีข้อบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการที่มีการใช้หม้อไอน้ํา เครนแบบอยู่กับ
ที่ และเครนแบบเคลื่อนที่ รวมถึงระบบทําความเย็น โดยเฉพาะระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น และระบบอื่น ให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรผู้มีความรู้ความชํานาญงานโดยตรง ปีละ 1 ครั้ง และปีละ 4 ครั้งสําหรับเครน เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการ ได้มีการดูแลเครื่องจักรเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ

งานบริการ
เราบริการตรวจรับรองระบบทําความเย็น,หม้อไอน้ําและเครน โดยทีมงานวิศวกร
ชํานาญงาน พร้อมออกใบรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร

Download

รายงานการตรวจความปลอดภัย ระบบทำความเย็น

รายงานการตรวจเครน ศป.1

รายงานการตรวจเครน ศป.2

เอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ