Air Conditioning Work [ ระบบปรับอากาศ / ระบายความร้อนด้วยอากาศ และ น้ำ]

ระบบปรับอากาศ

ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศได้ถูกนํามาใช้ปรับสภาพอากาศ ให้ได้ภาวะอากาศตามความต้องการของผู้ใช้
งาน ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมเครี่องปรับอากาศที่ใช้งานในระบบปรับอากาศ มีทั้งระบบระบายความร้อน ด้วยอากาศ ระบายความร้อนด้วยน้ํา และแบบผสมคือใช้ทั้งน้ําและอากาศรวมกัน รูปแบบ ของเครื่องปรับอากาศมีทั้งแบบติดผนัง แบบตั้งแขวน แบบกระจายลม 4 ทิศทาง และ แบบ ใช้รวมกับท่อส่งลมเย็น

งานขาย
เราเป็นตัวแทนจําหน่ายเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อชั้นนํา ทั้งขนาดเล็กสําหรับบ้านพักอาศัย อาคารสํานักงาน
และ ขนาดใหญ่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม

งานบริการ
เราบริการออกแบบระบบปรับอากาศ และให้บริการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยทีมงานผู้ชํานาญงาน
และ ขนาดใหญ่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม

carrior_logo

Carrier

38AF Series

328

38ASC Series

38asc

38LF Series

38LF

40KMC/38RE Series

40KMC

40LB Series

40lb

50BY/BL Series

50BY
logo_daikin2

Carrier

FTE Series

fte

CATALOG PCV0915

vrvIII
york_logo

To Your Specifications

EWX P Series

EWX_P

FCX AD Series

FCX_AD

IRIS Series

IRIS

YVCMAC Series

YVCMAC